งานประกันคุณภาพ พ.ศ. 2566

ปฏิทินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมงานประกันคุณภาพการศึกษาและการนำผลการประเมินคุณภาพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ภาประกอบการอบรม

โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง

โรงเรียนบ้านโนนทอง

โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา