ประเมินครู

ผู้ช่วย 2564

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา ศูนย์เครือข่ายดงชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

7 มกราคม 2564 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม

ครูผู้ช่วย. ครั้งที่ 2 #โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

(นางสาวไอลดา สุตะภักดิ์ : ครูผู้ช่วย)

ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

  1. ให้ตั้งใจในการทำงานภายในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจากทางสถานสถานศึกษาทุกภารงานที่ได้รับผิดชอบ

  2. การประเมินครั้งต่อไปจะทดสอบการประเมินแบบออนไลน์

  3. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เบื้องต้นต้งการให้ครูผู้ช่วยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานอย่างน้อยเดือนละ 1 แผน โดยดำเนินการดังนี้

  • ขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (แผน A) ตามศาสตร์ที่ตนเองศึกษาค้นคว้าและมีความถนัดเหมาะกับสาระการเรียนรู้จำนวน 1 ชั่วโมง พร้อมเอกสาร สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ จากนั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูพี่เลี้ยง

  • เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูพี่เลี้ยงเสร็จเรียบร้อยให้ครูผู้ช่วยปรับแผนการจัดการเรียนให้มีความสมบูรณ์ตามที่ได้รับคำแนะนำ (แผนB) พร้อมนัดวันเวลาสอนและเชิญพี่เลี้ยงร่วมสังเกตชั้นเรียน 1 ชั่วโมง

  • เมื่อสอนเสร็จเรียบร้อยให้ครูผู้ช่วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เลี้ยงประมาณ 10-15 นาที โดยให้ครูผู้ช่วยเล่าถึงถึงประสบการณ์ในการสอนว่าประทับใจ อะไร อย่างไร รวมไปถึงกระบวนการสอนนั้นเป็นไปตามแผนการการจัดการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร เมื่อเล่าเสร็จให้ครูพี่เลี้ยงสะท้อนผลที่ได้จากการสังเกตชั้นเรียน

  • เมื่อสะท้อนผลเสร็จให้ครูผู้ช่วยปรับแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสมบูรณ์ที่สุดเป็น (แผนC) ค่อยบันทึกเสนอรายงานท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาต่อไป และกระบวนการต่างๆในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนให้มีการบันทึกภาพและอัดคลิป VDO สั้นๆ ไว้ประกอบการทำงาน แปลงเป็นไฟล์ข้อมูล pdf และ Qr code ไว้ให้เพื่อนครูได้ศึกษาร่วมกัน

  1. จากการสังเกตุ ครูผู้ช่วย มีการพัฒนาสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นย้ำให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและมีการนำสื่อไปใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน

  2. การสอนต่างๆ พยายามบูรณาการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ทุกครั้ง

  3. ลองพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ฉบับของตนเองเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการสอนนักเรียนเกี่ยวกับการทำสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ทางสถานศึกษาได้มอบหมายให้ทำ

ฯลฯ


พัฒนาอย่างเข้ม

ครั้งที่ 3

น.ส.ประภาศรี หอมจันทร์ ครูผู้ช่วย

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและพัฒนาแย่างเข้ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนภูห่านศึกษา

นางสาวประภาศรี หอมจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนภูห่านศึกษา ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ คุณครูมีจุดเด่นในเรื่องการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่งานวิจัยในชั้นเรียน

ผลงานวิจัยในชั้นเรียน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาสาสตร์ เรื่อง วัสดุและสสารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ


เพิ่มเติม

ในเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

พัฒนาอย่างเข้ม

ครั้งที่ 1

นายชยพล ศรีเที่ยง ครูผู้ช่วย

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและพัฒนาแย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

โรงเรียนภูห่านศึกษา

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ คุณครูได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ที่ผ่านมา ในภาพรวมเป็นไปตามกรอบการประเมิน

การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับการประเมินครั้งต่อไป ได้มอบหมาายภารกิจ ดังนี้

- ศึกษาและอบรมหลักสูตรเพศวิถีศึกษาออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ตนเองได้รับมอบหมาย เมื่ออบรมเสร็จเรียบร้อยลองนำหลักการหรือองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ราย 1 ชั่วโมง พร้อมเอกสารประกอบสอน ดำเนินการดังนี้

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูพี่เลี้ยงโดยการนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อได้รับข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำในฐานะครูผู้สอนก็นำข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยงมาปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด (แผนที่ 1)

2. เมื่อปรับแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ได้แผนที่ 2) จากนั้นนัดเวลากับพี่เลี้ยงเพื่อเยี่ยมชั้นเรียน โดยให้พี่เลี้ยงคอยสังเกตพฤติกรรมตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเก็บข้อมูลให้ละเอียด

3. เมื่อดำเนินการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้เวลาประมาณ 10 นาที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยครูผู้สอนเล่าถึงความประทับใจหรือประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม จากนั้นครูพี่เลี้ยงก็ให้คำแนะนำสิ่งที่ค้นพบจากการสังเกตชั้นเรียน

4. เมื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสร็จเรียบร้อย ครูผู้สอนนำข้อเสนอแนะหรือองค์ความรู้ที่ได้รับ มาปรับแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ให้มีความสมบูรณ์ที่สุด

จากข้อ 1 ถึง 4 ดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ถ้าเป็นไปได้ปรับให้มีความเหมาะกับบริบทของตนเอง)

เตรียมความพร้อม

ครั้งที่ 1

25 สิงหาคม 2563

น.ส.อาสิตยา สีเมฆ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาผู้รับการประเมินได้มีการพัฒนางานตามขอบข่ายภารกิจและเป็นไปตามกรอบการประเมินตามมาตรฐานตำแหน่ง

จุดเด่น

คุณครูมีความมุ่งมั่นในการทำงานและมีทักษะในการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน

ข้อเสนอแนะ

1. ฝากในเรื่องการพัฒนาศักยภาพตนเองในด้านการสอน โดยได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยเฉพาะงานสอน ร่วมกับพี่เลี้ยงดังนี้

- ครูผู้สอนดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ รายชั่วโมง จำนวน 1 แผน/เดือน โดยพิจารณาเนื้อหาที่คิดว่านักเรียนเรียนแล้วเข้าใจยาก รายละเอียดแผนการจัดการเรียนรู้ให้เขียนตามศาสตร์ที่ตนเองถนัด พร้อมสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ ใบงาน ใบความรู้ แบบสังเกตพฤติกรรมต่างๆ และแบบทดสอบ เป็นต้น

เมื่อครูผู้สอนดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เล่าหรือนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้

13 สิงหาคม 2563

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และชื่นชมน้องๆ ครูผู้ช่วย กับ การพัฒนาอย่างเข้มในการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน

เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย

นางสาวไอลดา สุตะภักดิ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563

การเตรียมความพร้อมครั้งนี้เป็นการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 1

คุณครูรับผิดชอบงานหลักๆ ภายในสถานศึกษา เช่น งานประกันคุณภาพการศึกษา โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นต้น

จุดเด่น

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา

ข้อเสนอแนะ ให้ฝึกเขียนข้อเสนอโครงการและพัฒนางานเกี่ยวกับโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา

โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

แลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลการดำเนินงาน