ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

ข้อมูล

สถานศึกษา

ที่ประสงค์รับการประเมินภายนอก สมศ. 50 โรงเรียน งบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวโหลดข้อมูลสถานศึกษา


รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

(พ.ศ. 2559-2563)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

กลุ่มที่ 1 สถานศึกษาที่รับการประเมิน จำนวน 4 โรงเรียน

               โรงเรียนชุมชนชุมแพ        Dowload รายงานฉบับสมบูรณ์    

               โรงเรียนบ้านนาดี              Dowload รายงานฉบับสมบูรณ์ 

               โรงเรียนบ้านหนองสังข์     Dowload รายงานฉบับสมบูรณ์ 

               โรงเรียนบ้านซำยาง          Dowload รายงานฉบับสมบูรณ์

ข้อมูลสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

กลุ่มที่ 2 จำนวน 37 โรงเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

DOWLOAD  รายชื่อสถานศึกษา

                      ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561