ประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.

ข้อมูล

สถานศึกษา

ที่ประสงค์รับการประเมินภายนอก สมศ. 50 โรงเรียน งบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวโหลดข้อมูลสถานศึกษา


รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

(พ.ศ. 2559-2563)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

กลุ่มที่ 1 สถานศึกษาที่รับการประเมิน จำนวน 4 โรงเรียน

โรงเรียนชุมชนชุมแพ Dowload รายงานฉบับสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านนาดี Dowload รายงานฉบับสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านหนองสังข์ Dowload รายงานฉบับสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านซำยาง Dowload รายงานฉบับสมบูรณ์


ข้อมูลสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

กลุ่มที่ 2 จำนวน 37 โรงเรียน


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

DOWLOAD รายชื่อสถานศึกษา

ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2561