รูปแบบการมีส่วนร่วม

วิดีทัศน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรการพัฒนา เรื่องรูปแบบการมีส้วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย

บทที่ 1 หลักสูตรการพัฒนา

บทที่ 2 แนวทางการพัฒนา

บทที่ 3 แนวทางการดำเนินการพัฒนา


                      ดาวโหลดเอกสาร


เอกสารประกอบการฝึกอบรมวิจัย

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

บทที่ 2 การมีส่วนร่วม

บทที่ 3 การมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

บที่ 4 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

บทที่ 5 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

บทที่ 6 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์

บทที่ 7 การมีส่วนร่วมในการติดตาม

บทที่ 8 บทบาทของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


              ดาวโหลดเอกสารฉบับสมบูรณ์สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา สืบเนื่องด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยนำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชำนาญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาใช้เทียบเคียงในการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบว่าสถานศึกษานั้นจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

 

        การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

        เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาสมารถดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 

           1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

           2. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

           3. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 

           4. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 

           5. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตาม

         ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย คณะวิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 คน ประกอบด้วย

        1. คณะวิทยากร ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา พร้อมด้วยคณะ

        2. สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโคกม่วง

และสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมพัฒนา จำนวน 4โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ และโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 

กำหนดการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กำหนดการ

(ต่อ)

ภาพประกอบการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน