โครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

โรงเรียนนำร่องด้านการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5 ดำเนินโครงการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีเครือข่ายสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 เครือข่าย มีสถานศึกษาทั้งหมด 25 แห่ง และได้พิจารณาให้ โรงเรียนอนุบาลภูเวียง   เป็นสถานศึกษานำร่องด้านการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน และได้ดำเนินการขยายผลสู่เครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 25 แห่ง