SAR ปีการศึกษา 2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2566

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

1. ศูนย์เครือข่ายชุมแพ

2. ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

3. ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

4. ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

5. ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

6. ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

7. ศูนย์เครือข่ายบูรพา

8. ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

9. ศูนย์เครือข่ายภูเวียง

10. ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

11. ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง

12. ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

13. ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

14. ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง

15. ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

16. ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

17. ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน