ผู้ประสานงาน 

"กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา"

ดร.สมชาย โพธิ์ศรี

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (การประกันคุณภาพภายนอก/การประกันคุณภาพภายใน)          E-mail : somchai_posri@kkn5.go.th                                     โทรศัพท์ : 0910659085

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา (ปฐมวัย)                       E-mail : po mkrub2022@gmail.com                                           โทรศัพท์ : 086-557-2213

นางเกษมะณี ลาปะ

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา (พื้นฐาน)                        E-mail : kesmanee1@gmail.com                                                 โทรศัพท์ : 06-3951-6359

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (OEQA)

(Organization of Excellence Educational Quality Assurance : OEQA)

ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานศึกษาร่วมพัฒนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่

ผลการประกันคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2563-2566

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ปีการศึกษา 2565

ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

ปีการศึกษา 2562

  ระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบอิเล็กทรอนิกส์      (e-SAR) 

แหล่งเรียนรู้สำหรับ "ครู" เกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน

การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สื่อสารสร้างความเข้าใจงานประกันคุณภาพการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

ผู้ประสานงาน "กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา"

ป้ายประชาสัมพันธ์

QR Code  

สำหรับดาวโหลดเอกสาร

ผลการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

7 มิถุนายน 2563

อนุมัติวุฒิบัตรทุกเดือน

ส่งข้อเสนอโครงการขอรับงบประมาณ

ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.และกระทรวงที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4           วันที่ 25 ตุลาคม 2562 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น 

somchai pori  : 28/10/2562

คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

หนังสือแจ้งสถานศึกษาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR                         ปีการศึกษา 2562


แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 


แบบฟอร์มการรายงานตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562 

(สพป.ขอนแก่น เขต 5)


รายงาน SAR ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  


1. ศูนย์เครือข่ายชุมแพ

    1.1 โรงเรียนชุมชนชุมแพ

    1.2 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง

    1.3 โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์

    1.4 โรงเรียนชุมชนหนองใสใหม่สามัคคี (อ้างอิง : โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา)

    1.5 โรงเรียนโคกสูงสำราญ (อ้างอิง : โรงเรียนชุมชหนหนองคะเน)

    1.6 โรงเรียนบ้านโนนแหลมทอง (อ้างอิง : โรงเรียนชุมชหนหนองคะเน)

    1.7 โรงเรียนบ้านชุมแพ

    1.8 โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

    1.9 โรงเรียนชุมชนไผ่กุดหินท่าเดื่อ

    1.10 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา

    1.11 โรงเรียนชุมชนหนองคะเน

    1.12 โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร


2. ศูนย์เครือข่ายโนนหันนาหนองทุ่ม

    2.1 โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว

    2.2 โรงเรียนบ้านโนนโก

    2.3 โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม (อ้างอิง : โรงเรียนบ้านโนนโก)

    2.4 โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ

    2.5 โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล

    2.6 โรงเรียนบ้านโนนชาติ

    2.7 โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม

    2.8 โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง

    2.9 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม

    2.10 โรงเรียนบ้านวังยาว

    2.11 โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู

    2.12 โรงเรียนบ้านโนนลาน

    2.13 โรงเรียนบ้านร่องแซง

    2.14 โรงเรียนบ้านธาตุ

    2.15 โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205


3. ศูนย์เครือข่ายวังหินลาดหนองไผ่ไชยสอ

    3.1 โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง

    3.2 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 

    3.3 โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 

    3.4 โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 

    3.5 โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 

    3.6 โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 

    3.7 โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 

    3.8 โรงเรียนบ้านไชยสอ 

    3.9 โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 

    3.10 โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 

    3.11 โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 

    3.12 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 

    3.13 โรงเรียนบ้านยอดห้วย

    3.14 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 


4. ศูนย์เครือข่ายมิตรสัมพันธ์

    4.1 โรงเรียนบ้านขามป้อม 

    4.2 โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 

    4.3 โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 

    4.4 โรงเรียนโนนงามศึกษา 

    4.5 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

    4.6 โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 

    4.7 โรงเรียนบ้านโคกสูง 

    4.8 โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 

    4.9 โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 

    4.10 โรงเรียนบ้านหนองศาลา 

    4.11 โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 

    4.12 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 

    4.13 โรงเรียนบ้านนาเพียง SAR2561  

    4.14 โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 

    4.15 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 

    4.16 โรงเรียนบ้านหอย"รัฐราษฎร์รังสรรค์" 

    4.17 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 

    4.18 โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 

    4.19 โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 


5. ศูนย์เครือข่ายหนองเรือภูเม็ง

    5.1 โรงเรียนบ้านหาด

    5.2 โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 

    5.3 โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 

    5.4 โรงเรียนบ้านนาหว้า 

    5.5 โรงเรียนบ้านเม็ง

    5.6 โรงเรียนบ้านท่าศาลาวิทยา 

    5.7 โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 

    5.8 โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 

    5.9 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 

    5.10 โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 

    5.11 โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 

    5.12 โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 

    5.13 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 

    5.14 โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 

    5.15 โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 

    5.16 โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 


6. ศูนย์เครือข่ายโนนทองโนนทัน

    6.1 โรงเรียนบ้านกุดแคน 

    6.2 โรงเรียนบ้านโนนทอง 

    6.3 โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 

    6.4 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 

    6.5 โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 

    6.6 โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 

    6.7 โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 

    6.8 โรงเรียนบ้านหว้า

    6.9 โรงเรียนบ้านกุดเลา 

    6.10 โรงเรียนบ้านฝางน้อย 

    6.11 โรงเรียนบ้านสระพังข่า 

    6.12 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 

    6.13 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 

    6.14 โรงเรียนบ้านนาเปือย 

    6.15 โรงเรียนบ้านร่องสมอ 

     6.16 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 


7. ศูนย์เครือข่ายบูรพา

    7.1 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 

    7.2 โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 

    7.3 โรงเรียนบ้านหนองสระ 

    7.4 โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 

    7.5 โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 

    7.6 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 

    7.7 โรงเรียนบ้านดอนแขม 

    7.8 โรงเรียนบ้านนางิ้ว

    7.9 โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 

    7.10 โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 

    7.11 โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 

    7.12 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 

    7.13 โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 

    7.14 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 

    7.15 โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 

    7.16 โรงเรียนบ้านยางคำ


8. ศูนย์เครือข่ายกุดกว้างโนนสะอาด

    8.1 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 

    8.2 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 

    8.3 โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 

    8.4 โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 

    8.5 โรงเรียนบ้านขนวนนคร 

    8.6 โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 

    8.7 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 

    8.8 โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 

    8.9 โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 

    8.10 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 

    8.11 โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 

    8.12 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 

    8.13 โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 

    8.14 โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 

    8.15 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 


9. ศูนย์เครือข่ายภูเวียง

    9.1 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 

    9.2 โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 

    9.3 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 

    9.4 โรงเรียนบ้านเรือ

    9.5 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 

    9.6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 

    9.7 โรงเรียนบ้านสงเปือย 

    9.8 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 

    9.9 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 

    9.10 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 

    9.11 โรงเรียนบ้านโคกสง่า 

    9.12 โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 

    9.13 โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 

    9.14 โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 

    9.15 โรงเรียนบ้านอ่างศิลา

    9.16 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้


10. ศูนย์เครือข่ายแก่นหว้าเซิน

    10.1 โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 

    10.2 โรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บำรุง) 

    10.3 โรงเรียนบ้านเลิงแสง 

    10.4 โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 

    10.5 โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 

    10.6 โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 

    10.7 โรงเรียนห้วยชันวิทยา 

    10.8 โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 

    10.9 โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 

    10.10 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 

    10.11 โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 

    10.12 โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 

    10.13 โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 

    10.14 โรงเรียนโสกห้างศึกษา 

    10.15 โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 

    10.16 โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 


11. ศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำบอง

    11.1 โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 

    11.2 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 

    11.3 โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 

    11.4 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 

    11.5 โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ 

    11.6 โรงเรียนบ้านวังขอนแดง (อ้างอิง : โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโสภณ)

    11.7 โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 

    11.8 โรงเรียนบ้านห้วยบง 

    11.9 โรงเรียนบ้านหว้าทอง 

    11.10 โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 

    11.11 โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 

    11.12 โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 

    11.13 โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 

    11.14 โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 

    11.15 โรงเรียนบ้านหัน

    11.16 โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 

    11.17 โรงเรียนบ้านพระบาท


12. ศูนย์เครือข่ายเวียงเก่า

    12.1 โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 

    12.2 โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 

    12.3 โรงเรียนบ้านแดง

    12.4 โรงเรียนบ้านหนองขาม

    12.5  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 

    12.6 โรงเรียนบ้านหนองบัว 

    12.7 โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 

    12.8 โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 

    12.9 โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 

    12.10 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 

    12.11 โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 


13. ศูนย์เครือข่ายหนองนาคำ

    13.1 โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 

    13.2 โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 

    13.3 โรงเรียนบ้านสะอาด 

    13.4 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 

    13.5 โรงเรียนบ้านศาลาดิน 

    13.6 โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 

    13.7 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 

    13.8 โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 

    13.9 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 

    13.10 โรงเรียนบ้านนาดี

    13.11 โรงเรียนบ้านหัวภู

    13.12 โรงเรียนบ้านขนวน

    13.13 โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร (อ้างอิง : โรงเรียนบ้านหนองนาคำ)

    13.14 โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 

    13.15 โรงเรียนบ้านหนองหอย 


14. ศูนย์เครือข่ายนาจานซำยาง

    14.1 โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 

    14.2 โรงเรียนบ้านซำยาง 

    14.3 โรงเรียนแสงบัวทอง 

    14.4 โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 

    14.5 โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 

    14.6 โรงเรียนภูห่านศึกษา 

    14.7 โรงเรียนบ้านสันติสุข 

    14.8 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 

    14.9 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 

    14.10 โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 

    14.11 โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 

    14.12 โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 

    14.13 โรงเรียนท่ากุญชร 

    14.14 โรงเรียนบ้านโนนงาม 

    14.15 โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว  SAR2561   SAR2562

    14.16 โรงเรียนบ้านหนองโก 

    14.17 โรงเรียนบ้านหนองแดง 


15. ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู

    15.1 โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 

    15.2 โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 

    15.3 โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 

    15.4 โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 

    15.5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 

    15.6 โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 

    15.7 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 

    15.8 โรงเรียนบ้านศรีสุข 

    15.9 โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 

    15.10 โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 

    15.11 โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 

    15.12 โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 

    15.13 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 

    15.14 โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ

    15.15 โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 

    15.16 โรงเรียนบ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 


16. ศูนย์เครือข่ายดงชมพู

    16.1 โรงเรียนบ้านซำจำปา 

    16.2 โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 

    16.3 โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 

    16.4 โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 

    16.5 โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 

    16.6 โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 

    16.7 โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 

    16.8 โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 

    16.9 โรงเรียนบ้านนาอุดม 

    16.10 โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 

    16.11 โรงเรียนบ้านผาขาม 

    16.12 โรงเรียนบ้านป่าน 

    16.13 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 

    16.14 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 


17. ศูนย์เครือข่ายภูผาม่าน

    17.1 โรงเรียนนาฝายวิทยา 

    17.2 โรงเรียนบ้านสองคอน 

    17.3 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 

    17.4 โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 

    17.5 โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 

    17.6 โรงเรียนบ้านเขาวง 

    17.7 โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 

    17.8 โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 

    17.9 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 

    17.10 โรงเรียนบ้านโนนคอม 

    17.11 โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 

    17.12 โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 

    17.13 โรงเรียนบ้านวังสวาบ 

    17.14 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 

    17.15 โรงเรียนบ้านซำภูทอง